messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)
picture_as_pdf อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
picture_as_pdf โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท.
folder ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
image สื่อประชาสัมพันธ์
วิธีประหยัดไฟในบ้าน
วิธีในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ช่องทางการชำระภาษีออนไลน์
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
camera_alt ผลงานกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐูมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนายูง
โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2567
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2567
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี ให้กับโรงเรียนในพื้นที่และ ศพด.ตำบลนายูง
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปี 2567
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2567
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งบการเงินรายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview1
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขำระภาษีออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงินรายไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview22

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview64

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Facebook อบต.นายูง

Facebook อบต.นายูง

แนะนำผู้บริหาร
thumb_up
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 084-518-2733
(ว่าที่ร้อยตรี นิสันต์ ศรีเสนพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 0902-904-305
(ว่าที่ร้อยตรี นิสันต์ ศรีเสนพิลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
โทร : 0902-904-305
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 71
เดือนนี้3,835
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)86,349
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ