องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
folder ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. พ.ศง 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่10) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. พ.ศ. 2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 -2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
description แผนพัฒนาท้องถิ่น 2565
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประการศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนายูง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2