องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
นายูง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง 66 ม.2 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร. 042-110-721

งานจดทะเบียนพาณิชย์
folder จดทะเบียนพาณิชย์
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้างชุมชนผู้ไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข อนุรักษ์ประเพณีอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 2.บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 3.ส่งเสริมการศึกษา 4.กำจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย 5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 6.ให้ความสำคัญความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 7.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงาน 8.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายอริสมันต์ บุตรอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายธนภูมิ โพธิหล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
(นายสีทน สีใส)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
แบบสำรวจความพึงพอใจ

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 159